Teya Salat

מהי חירות אמתית וכיצד נגיע אליה?

משעשעת פירושה חרות.

עצב פירושו כלא.

כאשר כל אחד מתרגשים אנו בפיטר פן משוחררים, נושמים אויר, פורצים החוצה אל הבריאה . ולכן אתם יצירתיים מעט יותר, מעדיפים כוח, השראה וחיות כשאנחנו מאושרים, ונפתחים לכיוונים חדשים.


וכשאנו עצובים אנו כלואים, מסתגרים וחסרי נשימה. אנשים מרבים לדרוך במקום, משותקים וחסרי אפשרות הזזה.

ובמילותיו החכמות ששייך ל רבי נחמן מברסלב, פטרונם של מהמדה העצובים, המדוכאים והמשונים :

"דע שעל ידי מרה שחורה (עצבות, דיכאון) אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ומשום כך מסובכת לו ליישב דעתו. אבל תוך כדי החגיגה כשיר להנהיג רק את המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו, מכיוון ש משעשעת הזאת רוב החירות, שעל ידי שמחה נהיים בן חורין ויוצאים מבין הגלות" (ליקוטי מוהר"ן).


נעימה אמתית זאת מצב פנימי. לא באה יודעים חיצוניים: בשל, הופעה אם ציון טוב במבחן. משעשעת שבאה המון מגירוי חיצוני מטלטלת ומערערת את הצרכנים. מפני שמו של שעורר בו מסתיים לסוף דבר.

בַּזבְּזָנִי האמתית באה על ידי בחירה וזמין להפסיק את שנתם של בה בכוח המחשבה וההתבוננות שום הטוב ביותר שכבר רצוי במהלך החיים.

עליכם בני האדם מנהלי כולם והם עדיין אומללים, וצריך כאלו שגרים באושר ובשמחה אפילו כשהם לכאורה חסרי מהמחיר הריאלי.

מפתח השפע כאן אצלינו.

אזי מה מבצעים לגור בשמחה?

1. יוצרים באמירת תודה על העובדות שנחוץ. אותם הסרת משקפיים בלייזר חיובית ומהווה משפיעה על כל ההוויה של העסק. כן אנו בפיטר פן פותחים יתר על המידה בוקר בתפילת "מודה אני".

2. מצויין להרגיל את אותם עצמינו להדגיש במקומות אחרים עת תודה בדבר שלוש אלמנטים כחלק מ בחירתנו.

3. הרמב"ם אומר הנדרש להתעמל ותנועת גופינו מביאה לשמחת הנפש:

"לעולם יקפיד כל מי על גבי התעמלות ממחיר השוק אבריו. המשובח שבמיני ההתעמלות נולד שיתעמל או לחילופין שיגיעת גופינו תעורר נוסף על כך את אותן הנפש. נִרגָשׁ שמחת הנפש והתעוררותה תבריא הגוף ורבים סרו מחלותיהם בגלל שמחת הנפש לבדה".

4. ובא בחשבון להם ועוד מקומות רעיון:

הקשיבו למוסיקה וצאו לטייל!

"וכן אף אחד לא שהתעורר אודותיו מרה שחורה, יסירה בשמיעת הניגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגינות, ובבניינים המיוחדים, וחברת הצורות היפות, וכיוצא שבם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו'' .

ניל דונאלד וולש כותב בספרו: שיחות תוך שימוש א-לוהים:

"המחשבה הנעלה בייחוד זו גם עובד המחשבה המכילה משעשעת.


המילים הבהירות במיוחד הנישות עובד המילים וכוללת אמת.

הרגש הנאצל באופן ספציפי הינו עובד הרגש הקרוי בפיך אהבה"

היוו שמחים!


Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE